Ręczny

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym smartoffice-online.pl


1. Witryna znajdująca się pod adresem www.smartoffice-online.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
2. Organem prowadzącym sklep internetowy www.smartoffice-online.pl – zwany dalej „E-Sklepem” jest Smartoffice Justyna Tomkiewicz, 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 1/3, NIP 848 168 14 36, REGON 280554247, numer wpisu do ewidencji gospodarczej 12618, e-mail: e-sklep@smartoffice.elk.pl.

SŁOWNIK:

1. E-Sklep – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Justyna Tomkiewicz Smartoffice, znajdująca się pod adresem www.smartoffice-online.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Kupującego.
2. Sprzedający – JUSTYNA TOMKIEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Smartoffice Justyna Tomkiewicz, ul. Słowackiego 1/3, 19-300 Ełk, NIP: 8481681436, REGON: 280554247, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 12618 KONTO BANKOWE: Bank PKO BP S.A. 89 1020 4724 0000 3602 0125 2006.

3. Adres reklamacyjny:

Smartoffice Justyna Tomkiewicz
ul. Słowackiego 1/3, 19-300 Ełk

4. Dane kontaktowe:

Smartoffice Justyna Tomkiewicz
ul. Słowackiego 1/3, 19-300 Ełk
e-mail: e-sklep@smartoffice.elk.pl
telefon: 87 610 14 46

5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
6. Dostawa rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu przewozu koreślony w zakładce koszty dostawy.
7. Dowód zakupu faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
8. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Kupującego celem uzyskania dostępu do funkcjonalności E-Sklepu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w E-Sklepie. W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje swoje dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji w E-Sklepie, a także jest zobowiązany do poinformowania o posiadaniu statusu podatnika VAT czynnego.
9. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w E-Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę dostępna w zakładce "Płatności".
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient biznesowy.
14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Klient biznesowy – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych.
16. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
17. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
19. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
20. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

21. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
22. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym.

§1 Warunki ogólne
 

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między  Justyna Tomkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Smartoffice Justyna Tomkiewicz, a osobami składającymi zamówienie tj. Kupującymi.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
5. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami.
6. Sprzedający informuje na Kartach Produktu o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w E-sklepie, jeżeli takowe zostały udzielone.

§2 Opisy i zdjęcia produktów
 

1. Wszelkie informacje dotyczące usług i produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także dane zawarte na stronie www.smartoffice-online.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących stanowią informację o oferowanych produktach. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach E-Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§3 Zawarcie umowy i realizacja
 

1. Kupujący może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.smartoffice-online.pl.
2. Kupujący może złożyć zamówienie w E-Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego w E-Sklepie.
3. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie E-Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.
4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez E-sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w E-sklepie.
5. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji. Procedura rejestracyjna zostanie zakończenia w momencie otrzymania przez E-Sklep potwierdzenia aktywacji konta (aktywny link w wiadomości e-mail).
6. W czasie rejestracji Kupujący proszony jest o zapoznanie się i zaakceptowanie  niniejszego Regulaminu.
7. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującym w chwili składania zamówienia Regulaminem.
8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
9. Każdorazowe logowanie się w E-Sklepie oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili Regulaminu.
10. W koszyku, Kupujący wskazuje:

a. zamawiane produkty oraz ich ilości;
b. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
c. sposób dostawy;
d. sposób płatności; kod rabatowy(opcjonalnie);
e. uwagi w przedmiocie zamówienia(opcjonalnie).

11. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia:

a. wybór produktu i jego ilość;
b. wybór opcji dostawy;
c. wybór formy płatności;
d. potwierdzenie zamówienia.

12. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
13. Kupujący wybiera formę płatności a następnie składa zamówienie w momencie wybrania funkcjonalności „ZAMAWIAM” złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
14. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w E-Sklepie.
15. Po weryfikacji złożonego zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.
16. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, zaś zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego. W przypadku braku płatności w terminie do 30 dni od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji oraz zostanie anulowane.
17. Przedmiot umowy może być dostarczony do Kupującego w zależności od jego wyboru:

a. odbiór osobisty przez Kupującego;
b. wysłany na adres wskazany w zamówieniu.

18. Smartoffice zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Smartoffice produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
19. W przypadku braku zamówionego produktu, Smartoffice poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego.
20. W przypadku, gdy realizacja całości zamówienia bądź jego części nie będzie możliwa, Smartoffice może zaproponować Kupującemu:

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Smartoffice będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Smartoffice będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

21. Kupujący posiadający konto jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w E-Sklepie. Naruszenie niniejszego zobowiązania stanowić będzie ujawnienie przez Kupującego istotnej tajemnicy przedsiębiorstwa Smartoffice.
22. Konto Kupującego w E-Sklepie może zostać zablokowane przez Smartoffice, jeżeli Kupujący w okresie 12 miesięcy nie dokonał żadnego zakupu w E-Sklepie.

§ 4 Czas realizacji zamówień
 

1. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg w/w terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Kupującego bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dowodem zakupu wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
3. W przypadku przesyłek nie zawierających kosztów dostawy Sprzedający wysyła towar najtańszym sposobem dostawy tj. Kurier Inpost.
4. Przedmiot umowy jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, w zależności od wybranej przez Kupującego opcji dostawy, do wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Kupującego lub przygotowany do odbioru osobistego.
5. Kupujący, który wybrał możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia otrzymuje informację od Smartoffice, że przedmiot zamówienia został przygotowany do odbioru.

§ 5 Rezygnacja z zamówienia
 

1. Kupujący może zrezygnować z całości bądź części zamówienia kontaktując się z pracownikiem E-Sklepu drogą mailową lub telefonicznie, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji, a więc przed otrzymaniem wiadomości e-mail od Sprzedającego o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Po przyjęciu realizacji zamówienia możliwość rezygnacji z zamówienia będzie uzależniona od zgody Sprzedawcy.
2. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Regulaminu.

§ 6 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Sprzedawcy, określonych­­ art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem E-Sklepu bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta inną osobę trzecią niż przewoźnik.
3. W przypadku, gdy na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej E-sklepu w zakładce Zwroty (formularz odstąpienia od umowy jest dostępny równieżtutaj”) i wysłanie go drogą mailową na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl.
5.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt Smartoffice, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
7. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres:

Smartoffice Justyna Tomkiewicz,
ul.  Słowackiego 1/3,19-300 Ełk.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Smartoffice.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Smartoffice nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Konsumenta za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Konsumenta związane z takimi przesyłkami.
13. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot płatności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.

§ 7 Odstąpienie od umowy przez Klienta Biznesowego
 

1. W okresie 10 dni od daty wydania towaru, Klient biznesowy może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części, po uzyskaniu wcześniejszej zgody na dokonanie zwrotu. W tym celu Klient biznesowy przesyła Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej E-sklepu formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej E-sklepu w zakładce Informacje/Zwroty (formularz odstąpienia od umowy jest dostępny równieżtutaj”) i wysłanie go drogą mailową na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl.
2.
Sprzedawca informuje Klienta biznesowego o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na jego odstąpienie od umowy drogą mailową na adres podany przez Klienta biznesowego.
3. W przypadku wyrażenia zgody przez Sprzedawcę na odstąpienie od umowy, Klient biznesowy zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt Smartoffice, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia udzielenia zgody na odstąpienie.
4.
Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres:

Smartoffice Justyna Tomkiewicz,
ul.  Słowackiego 1/3, 19-300 Ełk.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient biznesowy ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Smartoffice.
6. Klient Biznesowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient Biznesowy, chyba że Klient Biznesowy wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta Biznesowego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Biznesowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Smartoffice nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Klienta Biznesowego za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Klienta biznesowego związane z takimi przesyłkami.
10. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.

§ 8 Ceny produktów
 

1. Smartoffice zamieszcza informacje o produktach na stronie E-Sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny zamieszczane przy produkcie na stronie E-Sklepu:

a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie E-Sklepu w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę, o której mowa w ust. 2 powyżej oraz koszty przesyłki. 
5. Smartoffice zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§9 Formy płatności
 

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a. e-przelewem  (Przelewy24) - szybka forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;
b. przelewem tradycyjnym - na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego;
c. płatność kartą online (
Przelewy24) - szybka forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 (Visa, Mastercard);
d. przy odbiorze (odbiór własny): zapłata gotówką lub kartą podczas odbioru własnego.

§10. Warunki reklamacji
 

1. Smartoffice ma obowiązek dostarczenia Kupującemu przedmiotu umowy wolnego od wad. Smartoffice ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie produkty oferowane w E-Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany.
4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
6. Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
7. Klient biznesowy musi zbadać rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i zawiadomić niezwłocznie Sprzedawcę o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku nie zachowanie powyższego terminu Klient biznesowy traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
8. Warunkiem koniecznym, aby Smartoffice rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Kupującego, Smartoffice wezwie Kupującego do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.
9. Zgłoszenia reklamacji można dokonać poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej E-sklepu w zakładce Informacje/Reklamacje (formularz dostępny także "tutaj") na adres e-sklep@smartoffice.elk.pl, a następnie odesłanie reklamowanego towaru wraz z wysłanym wcześniej drogą mailową formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu w terminie 14 dni od wysłania formularza.

10. Towar należy odesłać pod adres: SMARTOFFICE Justyna Tomkiewicz, 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 1/3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.
11. Za datę złożenia reklamacji uważa się dzień otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu.
12. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli - z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy- zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Smartoffice naprawi lub wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Smartoffice zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.
15. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Kupującego w terminie do 14 dni licząc od daty rozpatrzenia reklamacji na koszt Smartoffice.
16. Smartoffice nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

a. uszkodzonych mechanicznie,
b. eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
c. w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne,
d. w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi,
e. noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania,
f. zużytych (materiały eksploatacyjne),
g. produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.

17. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.
18. Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rozsypania się tonera wewnątrz opakowania jest zgłoszenie tego faktu w dniu otrzymania przesyłki - potwierdzonej listem przewozowym (data i podpis odbiorcy).
19. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.
20. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
21. W przypadku niezgodności towaru (np. braków w dostawie) z dowodem zakupu należy tę niezgodność zgłosić w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Towar wysłany pomyłkowo musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym.
22. Zgłoszenie niezgodności towaru można dokonać poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej E-sklepu w zakładce Informacje/Braki w dostawie (formularz dostępny także "tutaj") na adres e-sklep@smartoffice.elk.pl
23. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania transportowego lub mechanicznych uszkodzeń towaru, które mogły powstać w transporcie, reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia przez Kupującego w obecności kuriera protokołu potwierdzającego okoliczność otrzymania przesyłki naruszonej lub zawierającej mechanicznie uszkodzony towar.
24. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Konsumenta, Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw.

§11 Warunki gwarancji
 

1. Część towarów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej, o ile takowa została załączona do towaru przez Producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji. Dokument gwarancji będzie przesłany wraz z towarem.
2. Produkty sprzedawane przez Smartoffice mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje w tym zakresie znajdować się będą na karcie  produktowej.
3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Smartoffice jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Użytkownik według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Smartoffice.

§12 Zwrot należności
 

1. Smartoffice dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a. anulowania zamówienia lub części zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), opłaconego z góry przez Kupującego przed jego realizacją,
b. skutecznego odstąpienia od Umowy przez Kupującego;
c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Kupującego, Smartoffice dokona zwrotu należności Konsumentowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Kupującego) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Smartoffice otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu.
3. Smartoffice może wstrzymać się ze zwrotem należności Kupującemu, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu umowy z powrotem zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania opcji „za pobraniem” zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Kupującego przez niego wskazany.
5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Smartoffice, Smartoffice nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§13 Dane osobowe
 

1. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Smartoffice.
2. Rejestrując się w E-Sklepie Kupujący, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Smartoffice danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Kupujących dokonywanych w E-Sklepie.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Kupujących w E-Sklepie.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności” oraz „polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu oraz zamieszczone na stronie strony internetowej E-sklepu.
5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody na przesyłanie newsletter, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Kupującego dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Kupującego o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Smartoffice.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Kupującego.
7. Kupujący E-Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia, wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

§14 Newsletter
 

1. Kupujący ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) E-Sklepu. W tym celu Kupujący podczas składania zamówienia lub rejestracji zaznacza zgodę na przesyłanie Newslettera.
2. Kupujący będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez E-sklep korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 12 powyżej.
3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem pracownika sklepu lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.smartoffice-online.pl i po wejściu w zakładkę Twoje konto.

&15 Polityka cookies
 

1. E-Sklep korzysta z plików cookies. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.
2. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Kupujących ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w E-Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Kupujących.
3. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność E-sklepu.

§16 Postanowienia końcowe
 

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu  nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
3. Smartoffice nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w E-Sklepie  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
7. Smartoffice zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Smartoffice, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie www.smartoffice-online.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2018.
9. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania medjacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed Sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z rónoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowei ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=PL lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKi

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu